Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Salgsvilkår

For fullstendig reklamasjonsbetingelser henvises det til Garantihåndboken på https://dealers.webasto.com


Last ned filLeverings/retur betingelser

Ved bestilling før kl 12:00, og om varen er på lager i Danmark, vil denne bli sendt samme dag ifra Danmark. Varen sendes med Bring direkte til bestiller. Dette betyr at leveringer i østlandsområdet(post nr under 4000) normalt vil skje dagen etter. Andre steder vil det måtte beregnes ekstra tid for levering.


  • Alle ordre under 20 000.- eks mva blir belastet med frakt kr 275.- 
  • ordre over kr 20 000.- eks mva er fraktfrie.


Disse reglene gjelder standardbestillinger av standard varer. Frakt kan tilkomme på leveranser til større prosjekt etc.


Retur av varer

Retur av varer skal være godkjent på forhånd. Retur av varer uten returnummer vil bli returnert til avsender for avsenders regning.
Ved eventuell godkjent retur vil det bli trukket ett returgebyr på minimum 15% av varens verdi. Ved retur skal varen være u-brukt, og pakket i orginal emballasjen.


Der hvor varen er åpnet, skal den pakkes ned igjen i orginalemballasjen, og det skal brukes blank tape for lukking av esken. Esken skal være fri for påskrift av noe slag og merkelappen som viser artikkel nr. etc skal være uskadet.


Ved skade på vare, emballasje og merking kan det bli aktuelt å trekke et høyere returgebyr.


Retur av Pantevarer

Alle pantevarer skal være merket med ordre nr de er kjøpt på.

Generelle vilkår Webasto Thermo & Comfort Norway

Gjelder for engrossalg

 

1. Omfang

1.1  For alle tilbud, salg og leveranser av Webasto Thermo & Comfort Norway (heretter "Webasto") gjelder disse generelle vilkår og              betingelser i den grad det ikke er skriftlig avtalt mellom partene. Vilkårene er gjeldende for hele Norge.

1.2  Kundens oppførte vilkår i et tilbud, ordre, osv. regnes ikke som bortfall av følgende vilkår, med mindre Webasto skriftlig aksepterer         dette.


2. Tilbud/Ordre

2.1   Avtale mellom kunde og Webasto anses som inngått, når Webasto har levert en ordrebekreftelse. Eventuelle innsigelser mot                  innholdet av ordren skal være skriftlig og må leveres Webasto innen 3 virkedager etter ordrebekreftelse.

2.2   Avbestilling og/eller endring av ordre skal skje skriftlig til Webasto.


3. Priser og betalingsvilkår

3.1   De oppførte priser er alltid eks. moms, inkl. standard emballasje, fra Webasto sitt lager i Rødovre, Danmark.

3.2   Frakt og småordregebyr er alltid i tillegg til ordresum og legges til på faktura, i henhold til Webasto sine gjeldende satser.

3.3   Fraktgebyr på kr. 275,- eks. mva. for ordreverdi under kr. 20 000,- eks mva


Vi gjør oppmerksom på at våre standard fraktbetingelser kan avvike i enkelte tilfeller hvor: varens omfang i volum, vekt eller                  beskaffenhet tilsier frakt på egen pall. Vare/ordre verdi vil ikke være avgjørende for standard fraktkostnad / fri frakt i slike                        tilfeller. I disse tilfeller avtales frakt til netto kost for kunde sendt fra vårt sentrallager i Danmark.


3.4   Betalingsbetingelse er netto kontant. Webasto har rett til å kreve rente, pt 1,5% per måned på forfalt beløp. Renten vil bli regulert          etter markedsrente. Gebyr ved utsendelse av betalingspåminnelse vil komme i tillegg.

3.5   Webasto forbeholder seg retten til å endre avtalte betalingsbetingelse, om kundens økonomi/betalingsevne svekkes etter at
        avtale er inngått.

3.6   Kunde er ikke berettiget til å tilbakeholde noen del av kjøpesum som sikkerhet for oppfyllelse av eventuelle motkrav vedrørende           andre leveranser. En slik tilbakeholdelse vil være å betrakte som vesentlig mislighold av avtale.


4. Gyldighet

4.1   Skriftlige tilbud gitt til kunde, er gjeldende i 30 dager, regnet fra oppført dato. Kun skriftlige tilbud er forpliktende.

5. Levering

5.1   Oppført leveringstidspunkt i ordrebekreftelse er gjeldende, om ikke annet er opplyst.

5.2   Leveringstidspunkt tar utgangspunkt i at kundens opplysninger er oppgitt til Webasto ved ordretidspunkt. Hvis dette ikke er
        tilfellet, regnes leveringstidspunkt fra tidspunktet hvor opplysningene er mottatt fra kunden.

5.3   Delleveringer, av en ordre, regnes som separat transaksjon. Dellevering forfaller til betaling etter gjeldende betalingsbetingelser,            regnet fra den aktuelle fakturadato. Ved dellevering er kunde ikke berettiget til å kreve erstatning, oppheving av kontrakt, eller å              tilbakeholde betaling på grunn av manglende levering av den samlede ordre.

5.4   Såfremt dellevering eller forsinkelse, er betydelig, har kunde rett til å heve ordren for den del som ikke har blitt levert. Kunde har            ikke rett til erstatning for tap av manglende eller forsinket levering.

5.5   Vekt og mål oppført i brosjyrer og tilbud er oppført med forbehold. Webasto har rett til å foreta endring i konstruksjon og design              uten varsel. Webasto er kun ansvarlig for de oppgitte vekt og mål, dersom dette bekreftes skriftlig.


6. Force Majeure

6.1   Enhver leveranse skjer under forbehold av force majeure, herunder arbeidskonflikt, streiker, lockout eller annen uforutsigbar                  hindring, som Webasto ikke er herre over. Såfremt levering ikke er mulig på grunn av force majeure, er Webasto ikke forpliktet til            å oppfylle inngått kontrakt. Hvis leveringstid er blitt forlenget eller Webasto berettiget har hevet kontrakt, kan kunde ikke gjøre                erstatningskrav på dette grunnlag. I tilfelle nevnt her, er Webasto forpliktet til straks å informere kunde.


7. Eierskap / Heftelse

7.1   Webasto forbeholder seg eierskap over leverte varer, inntil hele betaling for varen er gjort.

7.2   Mens eierskapsforbehold gjelder, skal kunde oppbevare varen på en slik måte, at den nøyaktig kan identifiseres som Webasto sin          eiendom. Webasto har i denne periode rett til å gjennomføre inspeksjon av vare.

7.3   Dersom kunde bryter avtale, spesielt ved for sen betaling, har Webasto etter utsendt varsel, rett til å få innsyn i kundens eiendom          eller anlegg, og ta leverte varer med eierskapsforbehold i sin besittelse.

7.4   Uavhengig av kundens betalings- eller andre forpliktelser til Webasto, har Webasto rett til benytte seg av de tilbakekrevde varer              på best mulig måte, f.eks. ved salg eller auksjon. Omsetning etter fratrekk av utgifter skal godskrives kunde. Eventuelt overskudd          skal utbetales til kunde. Å gjøre eierskapskrav er ikke ensbetydende med oppheving av avtale, med mindre dette er avtalt skriftlig.


8. Reklamasjon av levering

8.1   Kunde har ved varemottak plikt til å undersøke leveranse. Undersøkelsesplikten vedrører også produktets tekniske egenskaper. 8          Erfarer kunde, ved varemottakstidspunkt, at leveranse ikke samstemmer med hva som er avtalt, eller om det er levert feil mengde          som angitt på følgeseddel, er kunde forpliktet til å informere Webasto raskest mulig – senest 8 dager etter levering.

8.2   Erfarer kunde at varen er skadet under transport, eller at det er avvik mellom spesifikasjon på følgeseddel og aktuell leveranse, er          kunde forpliktet til å gi beskjed til speditør skriftlig ved varemottak, samt sikre nødvendig dokumentasjon i form av f.eks. bilder.                Webasto er ikke ansvarlig for skade eller tap forårsaket under transport.

8.3   Såfremt kunde ikke opplyser om en mangel innenfor angitte frister, mister kunde sin rett til å fremme krav på mangelen.


9. Retur av varer

9.1   Retur av vare kan kun skje etter godkjennelse fra Webasto. Webasto utsteder retur nr. Godkjent vare skal returneres fraktfritt i                ubrukt og uskadet stand innen 10 arbeidsdager etter at retur nr/ godkjenning er gitt. Bestillingsvare og elektroniske styreenheter            tas ikke i retur. Ved retur beregnes det returgebyr på minimum 15%. av kjøpsverdi.

9.2   Om Webasto feilaktig har sendt vare, som ikke er bestilt av kunde, belastes det ikke returgebyr, med mindre varen er åpnet og              brukt, eller at forpakning er påskrevet merknader, eller skadet på annet vis av kunde.

9.3   Vare som er defekt ved mottak skal rapporteres til Webasto umiddelbart i form av bilder etc. Webasto utsteder eventuelt retur nr.            og omleveringsvare. Defekt vare sendes til Webasto. for kontroll eventuelt reparasjon.

9.4   Pantevarer skal returneres så fort som mulig, og skal alltid inneholde opplysninger om hvilken ordre varen er kjøpt på. Uten                    denne informasjonen vil ikke varen bli kreditert pant.


10. Reklamasjon av produkt

10.1  Reklamasjonsrett regnes fra leveringstidspunkt fra Webasto sitt lager. Sluttbruker skal alltid fremvise gyldig faktura for                             kjøp/installasjon. Faktura skal inneholde artikkel nr og eventuelt serienummer. Reklamasjonsretten regnes fra den dato som er               påført faktura. Reklamasjonsrett gjelder kun for installasjon som er foretatt av sertifiserte montør i overenstemmelse med                       Webasto sin monteringsinstruks.

10.2  Webasto påtar seg kun reklamasjonsansvar for Webasto produkt som er importert og solgt via Webasto. Webasto kan før                       reklamasjonsarbeid påbegynnes være behjelpelig med å avgjøre om produktet er solgt av Webasto. For produkt som er                         importert til Norge gjennom andre kanaler henvises det til den part som har solgt og/eller montert produktet. (eksempel fabrikk               montert varmer i f.eks. VW, Ford, MB osv. osv.)

10.3  Produkt solgt utenfor Norge og i etterkant importert til Norge, er omfattet av generelle reklamasjonsrett såfremt den er montert av           en godkjent Webasto partner før import til Norge. Webasto kan være behjelpelig med å fastslå om montering er utført hos en                 godkjent Webasto partner/montert i henhold til manual. Internasjonal reklamasjon krever fremvisning av faktura som viser                       monteringsdato, serienummer og forhandler.

10.4  Ved reklamasjon skal dette rapporteres på http://dealers.webasto.com i Webasto Online garantisystem. Dokumentasjon for at                 produktet er innenfor reklamasjonsfrist skal oppbevares og fremvises uoppfordret av kunde og videresendes til Webasto på                   forespørsel.

10.5  Ved reklamasjonsarbeid i forbindelse med tekniske reklamasjoner skal Webasto varsles snarest mulig og senest 30 dager etter             at arbeidet er utført. Manglende overholdelse av denne tidsfrist medfører bortfall av alle reklamasjonsplikter til Webasto.

10.6  Reklamasjonsretten bortfaller om produktet har vært misbrukt, feilaktig oppbevart eller det har vært foretatt uautorisert inngrep i             produktet.

10.7  Ved reklamasjonsarbeid skal det foreligge diagnoserapport før og etter utbedring av mangel. Utskiftet deler skal merkes med                 reklamasjons nr og oppbevares i inntil 3mnd etter at reklamasjonsbehandlingen er avsluttet av Webasto. Utskiftet del skal på                 oppfordring sendes til Webasto.

10.8  Webasto sitt ansvar i reklamasjonssaker dekker utelukkende vare som er solgt av Webasto i Norge. samt materiale i komplett
         installasjon foretatt av autorisert Webasto montør utenfor Norge, hvor varen er omfattet av fabrikkens generelle                                       reklamasjonsansvar.

10.9  Reklamasjonsretten gjelder ikke slitedeler ved snakk om normal slitasje. Som slitedel regnes brenn kammer, glødeplugg,                       glødestift, temperatursikringer, smeltesikringer, motorer, dyser pumper. Unntaket fra reklamasjoner gjelder mangler som følge av           naturlig slitasje, feilaktig bruk, mangelfull betjening og/eller vedlikehold, uhell, uriktig lagring fra kunde eller 3. parts side i henhold           til den vedlagte bruksveiledningen, eller andre forhold hvor kunde står ansvarlig for.

10.10 Ved berettiget reklamasjon erstatter Webasto verdien av den defekte delen samt kostnad av rimelig tidsforbruk for feilsøking og              utskifting av deler. Tidsforbruk avregnes etter fastsatt timesats, som fremgår ved utarbeidelse av reklamasjonsrapport på                       http://dealers.webasto.com. Webasto kan dekke ekstraordinært arbeide ved dokumentasjon for dette.

10.11 Webasto har ingen ansvar for mangler utover de nevnte punkter. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, herunder              driftstap, følgeskader av personer, fast eiendom oppstått som følge av produktet eller den samlede installasjons funksjonsfeil                  eller driftsstopp. Denne begrensningen i Webasto sitt ansvar gjelder ikke dersom Webasto har gjort seg skyldig i grov                              uaktsomhet.

10.12 Webasto sin reklamasjonsforpliktelse bortfaller, hvis de avtalte betalingsbetingelser ikke overholdes, eller om kunden innen                    reklamasjonsperiodens utløp gjør endring eller reparasjon på varen eller anvender uoriginale reservedeler.

11. Produktansvar

11.1   Webasto har ansvar overfor leveransens skadeforvoldelse på personer og tap av forsørger i henhold til den til enhver gjeldende            ufravikelige lovgivning. Utover dette påtar Webasto seg ikke noe produktansvar.


12. Erstatningsansvar

12.1  Webasto er ikke ansvarlig for indirekte tap, følgeskader, driftstap, tap av fortjeneste, tap av data og omkostninger rundt                           restaurering, uavhengig om dette skyldes lettere eller grov uaktsomhet.

12.2  Webasto har ingen erstatningsansvar for skader som er oppstått som følge av kundens mangelfulle lagring, vedlikehold og/eller             feilaktig bruk av utstyr i henhold til de medfølgende Webasto bruksanvisninger, ei heller er Webasto erstatningsansvarlig for                   skader oppstått som følge av kundens anvendelse av produktet/varene sammen produkter/varer levert av 3. part og som ikke                 oppfyller krav fastsatt i bruksanvisninger fra Webasto.


13. Tegninger og beskrivelser

13.1  Alle tegninger og tekniske beskrivelser vedrørende utstyr eller fremstilling derav, som før eller etter avtalens inngåelse overlates             til kunden, forblir i Webasto sin eiendom.

13.2  Nevnt materiale må ikke uten Webasto sin skriftlige tillatelse anvendes til annet formål enn montering, igangsettelse, drift og                   vedlikehold av utstyret. Uten Webasto sin skriftlige samtykke, må ikke nevnte materiale brukes, kopieres, reproduseres,                         overleveres til, eller på annen måte bringes til en 3. parts kunnskap.


14. Lov og jurisdiksjon

14.1  Enhver uenighet eller tvist mellom partene om forståelse og rekkevidde av disse salgs – og leveringsbetingelser avgjøres i                     konfliktrådet, eventuelt ved rettsak.

14.2  Norsk rett er gjeldende.